YAŞAYAN EN YAŞLI MÜLHAK VAKIF!...

    ŞEYH HACİ İBRAHİM SULTAN VELÎ  EL-MARUFİ HAZRETLERİ

       Şeyh HASAN Paşa’nın oğludur. Şecereye göre ilk bilinen ataları İBRAHİM’dir.

13. asrın başlarında Orta Asya’dan gelerek Maruf köyüne yerleşmişlerdir. Karakoyunlu Türkmen Aşiretindendir. Dedeleri, Hoca Ahmet YESEVİ’nin Anadolu’yu aydınlatmak için görevlendirdiklerindendir

       Şeyh HASAN Paşa kurduğu tekkesi ile tarikatını yaymaya çalışırken konar- göçer aşireti de AKŞEHİR ve civarına iskan etmiştir. Yaşadığı devir Anadolu Selçukluları’nın çöküş dönemidir. Anadolu’daki karışıklık, Moğol istilası ve buhranlar halkı perişan etmiştir. Halkın tek sığınağı tekkeler olmuştur. Anadolu’nun büyük merkezlerinde kurulan tekkeler, küçük merkezlerde kurulan zaviyeler ve burada ki şeyhler, dağılan toplumu toparlamış, düzene koymuşlardır. Anadolu’da ; Hz MEVLANA, HACI BAYRAM VELİ, HACI BEKTAŞ VELİ, YUNUS EMRE, SEYİD MAHMUT HAYRANİ, ŞEYH HASAN PAŞA bunlardandır.

       Tarikatın kurucusu Şeyh HASAN PAŞA’nın 14. asrın sonlarında ölümü üzerine tekkenin Şeyhliği ŞEYH HACI İBRAHİM SULTAN’a geçti.

       HACI İBRAHİM SULTAN kısa zamanda tekkeyi geliştirdi. Bütün müştemilatıyla külliye haline getirdi. Tekkenin Vakfı’nı kurdu. H.770/ M1368 tarihli Vakfiyenamesinde, Vakfın çalışması ve malları genişçe belirtilmiştir.

Özet Tarihçe; Dr.Muharrem Bayar’ın Çalışmalarından

 
 


 
    Yemen'de (7) yıl askerlik yaptığı bilinen Dedem İbrahim Erçelebi (Aşcı Hoca) 'nın bir Yemen anısı
1000 YILLIK TARİH!...

                                                                                                                                                                 "Türbe yanına konması planlanan kitabe'den"


      "ŞEYH HACİ İBRAHİM SULTAN VELÎ  EL-MARUFİ HAZRETLERİ"

      "Şeyh HASAN Paşa’nın oğludur. Secereye göre ilk bilinen ataları İBRAHİM’dir.

13. asrın başlarında Orta Asya’dan gelerek Maruf köyüne yerleşmişlerdir. Karakoyunlu Türkmen Aşiretindendir. Dedeleri, Hoca Ahmet YESEVİ’nin Anadolu’yu aydınlatmak için görevlendirdiklerindendir

      "Şeyh HASAN Paşa kurduğu tekkesi ile tarikatını yaymaya çalışırken konar- göçer aşireti de AKŞEHİR ve civarına iskan etmiştir. Yaşadığı devir Anadolu Selçukluları’nın çöküş dönemidir. Anadolu’daki karışıklık, Moğol istilası ve buhranlar halkı perişan etmiştir. Halkın tek sığınağı tekkeler olmuştur. Anadolu’nun büyük merkezlerinde kurulan tekkeler, küçük merkezlerde kurulan zaviyeler ve burada ki şeyhler, dağılan toplumu toparlamış, düzene koymuşlardır. Anadolu’da ; Hz MEVLANA, HACI BAYRAM VELİ, HACI BEKTAŞ VELİ, YUNUS EMRE, SEYİD MAHMUT HAYRANİ, ŞEYH HASAN PAŞA bunlardandır.

      "Tarikatın kurucusu Şeyh HASAN PAŞA’nın 14. asrın sonlarında ölümü üzerine tekkenin Şeyhliği ŞEYH HACI İBRAHİM SULTAN’a geçti.

      "HACI İBRAHİM SULTAN kısa zamanda tekkeyi geliştirdi. Bütün müştemilatıyla külliye haline getirdi. Tekkenin Vakfı’nı kurdu. H.770/ M1368 tarihli Vakfiyenamesinde, Vakfın çalışması ve malları genişçe belirtilmiştir.

VAKIF MALLARI ŞUNLARDIR;

1.)Akşehir’e bağlı Karabulut köyünün mescid ve kabirlerinden başka bütün hududu ve hukuku ve eklentilerinin tamamı,

2.)Akşehir’e bağlı Karkın köyünün bütün hudud ve hukuk ile eklentilerinin tamamı,

3.)Akşehir merkezinde ki Meydan Hamamı’nın tamamı,

4.)Fakihler köyünün yarısı ve buna izafe edilen hak ve hukukun yarısının tamamı,

5.)Akşehir merkezinde ki subaşı namıyla maruf bağın dahili ve haricindeki bütün hukuk ve hududu ile tamamı,

6.)Akşehir’e bağlı Nadir köyünde bulunan bağın bütün hukuk ve hududu ile tamamı,

7.)Akşehir dışında ki Hacı Adil Bağı demekle maruf bağın bütün hudud ve hukuku, rüsumu ve şırahanesi ile tamamı,

8.) Maruf Köyünde ki Karka Bağı namıyla meşhur bağın bütün hukuku ve hududu ve eklentileri ile tamamı,

9.)Yine adı geçen aynı yerde bulunan bağın ve bu bağa izafe edilen tüm hudud, hukuk ve şırahanenin tamamı,

10.)Maruf köyünde Karka bağı adıyla meşhur olan köydeki tüm hudud ve müştemilatı ile birlikte bağın tamamı,

11.)Maruf köyünde Kadı bağı adıyla meşhur olan bağın tamamı ve bu bağa izafe edilen eşyaların tamamı,

12.)Oskica köyünün oniki hisseden yedi hissesi ile dörtte bir hissesini ve buna izafe edilen hukuk ve dört hudutlarıyla birlikte tamamı,

13.)Maruf köyünde bulunan zahit, takva sahibi, evtadın kutbu, saliklerin imamı, burhanların muhakiki olan ŞEYH HACI İBRAHİM BİN ŞEYH BİN HASAN MARUFİ’ye ait ve bu zatın zafiyesi ihtiyaçları için adı geçen köydeki arazi ile mezraların tamamını vakıf ve habis ettim.

 
VAKIFNAMEDEN ÜÇ ALINTI

1.)…. dünyanın bulutlar gibi gelip geçmekte ve serap gibi aldatmakta olduğuna ve içinde oturanların göçücü bir misafir ve nimetlerinin bir gölge bulunduğuna …

2.)… bir ayeti kelime ile bir hadisi şerifin sırları zuhur ettiği bir günde rızayı ilahiyi kazanmak ve Cenab- ı Hak’ka takarrub etmek için malik olduğu….

3.)… Şu vakfiyenin iptali, tebdili ve tahvili husunda çalışmak hiçbir kimseye helal olmaz. Binaenaleyh herkim bunu işittikten sonra tebdil ederse vebali ancak tebdil edenlere racidir. Cenab- ı Hak şüphesiz çok işitici ve bilicidir.

Bu yazıtı / kitabe mütevellizadelerden merhum Süleyman Efendi oğlu merhum mütevelli Kemal Avcıoğlu oğlu, mütevelli Erkök Avcıoğlu oğlu, mütevelli vekili Eray Rıza Avcıoğlu, H.1431/ M.2010 yılı ocak ayı başlarında yazdırdı


TEŞEKKÜR

     Bu kutsi mekanda ki düzenlemeleri mümkün kılan, idari ve teknik kolaylık ve destek sağlayan, zamanın T.C Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Zeynel Koç’a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın İlhan Kaymaz’a AKŞEHİR Müzeler Müdürü arkeolog Sayın Ömer Faruk TÜRKAN’a ve müzenin değerli mimarı Hayriye Taşbaş’a mütevellilik teşekkür ve şükranlarını sunar.

ERKÖK AVCIOĞLU
MÜTEVELLİ              

 
ZEYL: Bu Kitabe'nin metin, taş ve zemin kompozisyonuna teknik ve estetik değerini veren Cemal KILINÇ Bey'e ve Atölye çalışanlarına müteşekkirim. M.2011 / E.A
   
 

    Bu mübarek mamurenin inşasını, merhum ve mağfur Şeyh Hasan’ın oğlu; Tanrı kendisini gufranına garketsin ve cennetlerinin göbeğinde oturtsun, şeyhlerin ve ariflerin meliki, iren velilerin haleflerinin özeti Hacı İbrahim 771 Yılı Zilhicesinin başında emretti.

  Çeviri: DR. Muharrem BAYAR’ın Çalışmalarından.
   

    Türbenin Almanya / Berlin’e kaçırılan sanduka için Akşehir Asliye Hukuk Mahkemesinin kendi kategorisinde “Cumhuriyet tarihinde ilk, olan " verdiği karar

   

     Davanın kabulü ile, halen Almanya'nın Berlin Doğu Asya ve İslam sanatları Müzesinde sergilenen ve 1359 tarihinde vefat eden Şeyh Hasan B. İbrahimin mezarından alınan sandukanın AKŞEHİR Alanyurt (Maruf) Köyündeki Mülhak Hacı İbrahim Veli Vakfı Türbesine ait olduğu'nun tespitine,...         

 
   
  Türbeden bir görünüm  
 
 
 
Sandukadan bir görünüm
 
 
 
  Sandukanın bir diğer yanı  
 
 
  Sanduka yanı  
 
 
  Türbeden bir görünüm  
 
 
  Türbenin güney cephe penceresi  
 
 
  Dönemin Vakıflar Genel Müdürü ve Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı üstün ve güzel insan Yusuf Beyazıd Beyefendi ile  
 
 
  Diyarbakır'daki Mülhak İskenderpaşa Vakfi Mütevellisi (Şeyh-ül Tevliyet) Reşid İskenderoğlu ve damadı Sabri Kunt beyler'le
Ankara Meşrutiyet'de ki evlerinde.
 
 


 
  SANDUKA DAVASI 'yla ilgili Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılın bir belgesel çekiminde Ankara Oran'daki evimizde  
 
  Türbe bahçesinin yol levhası  
 
 
 
Mütevelli vekili Eray Rıza AVCIOĞLU türbe bahçesi önünde
 
 
 
  Türbeyi ziyaret eden S.Ü Akşehir Yüksek Okulu öğrencileriyle birlikte  
 
 
  Mütevelli Vekili Eray Rıza Avcıoğlu türbe bahçesinde bir çalışma esnasında  
 
 
  Türbe Bahçesinde oğlum ve vekilim Eray Rıza AVCIOĞLU ile bir çalışma esnasında  
 
 
  Türbe bahçesi önünde bir yol çalışması  
 
 
  Türbe bahçesinde açık alan müzesinden bir görünüm  
 
 
  Türbe bahçesinde kesilmesi gerekmiş ağaçların satış için öbeklenmiş olanlarından bir küme  
 
 
  Türbe bahçesinini satış için öbeklenmiş Mahrukatdan bir küme  
 
 
  Türbe bahçesinde kesilmesi gerekmiş ve ihale ile satılmış öbeklerden biri  
 
 
  Türbe bahçesindeki mekanın inşaatı sırasında  
 
 
  Türbe bahçesinden eski bir görünüş  
 
 
  Türbe bahçesinde harap kerpiç binanın yıkılış esnasında bir görünüş  
 
 
  Türbe bahçesinde yıkılan harap herpiç bina  
 
 
  Sayın Vefa Tanır'a takdim  
 
 
  Türbe içi kalemişlerinden bir bölüm  
 
 
  Türbe bahçesi eski kerpiç duvarı  
 
 
  Türbenin taç kapı süslemelerinden bir bölüm  
 
 
  Türbede Evlad-ı Vakıf Akrabalarla  
 
 
  Kamil Avcıoğlu , Hasan Eren ve Muharrem Bayar ile türbe önünde v
 
 
  Türbenin taç kapısnın üst görünüşünden bir detay  
 
 
  Türbedar Osman Akın Hoca ile  
 
 
  Akşehir Kız Sanat Okulu Müdüresi ve Bazı Okul Müdürleriyle  
 
 
  Akşehirin kiraz bahçelerinin biri  
 
 
  Değerli Araştırmacı Yazar Dost Muharrem Bayar ile Akşehir deki evimizde bir çalışma esnasında  
 
 
  Ankara'daki evimizde çalışma masamda  
 
 
  Gazeteci Yazar Nihat Ak ile hamamın meydanlığında  
 
 
  Akşehir Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan Bey'in makamında  
 
 
  Zamanın Değerli Müze Müdürü Ali Harmankaya ile Hamamın önünde  
 
 
  Dönemin Belediye Başkanı Mustafa Baloğlu ve bazı Daire Amirleri hamam meydanlık bölümünde  
 
 
  Hamamın Meydanlık Bölümünde bir enstantane kare  
 
 
   
 
 
  Şair Yazar Hak ve Hukuk Bilgesi Vakfın Hukuk Vekili Avukat Şevki Akar ile Türbe önünde  
 
 
  Ankara'daki Eynebey Hamam Meydanlığından bir görünüm  
 
 
  Eynebey hamamının ön görünümü  
 
 
  Eynebey hamamından bir iç görünüm  
 
 
  Eynebey'den diğer bir iç cephe düzeni  
 
 
  Hamamın kubbe ve zemin onarımından bir anı Atilla Kasap ve Galip Karaca ile  
 
 
  Konya Eski Eserler Kurulu hamamın önünde  
 
 
  Hamamın eski bakır kazanı şimdi bulunduğu yer ve Kitabesi  
 
 
  Tarihi bakır hamam kazanının hazırlanışı  
 
 
  Vakıf dükkanının eski halinin tavanı  
 
 
  Vakıf dükkanının lokanta olduğu dönem  
 
 
  Vakıf dükkanın eczane olduğu dönem  
 
 
  Hamamın Restorasyon Projesi çalışanlarıyla birlikte  
 
 
  Hamamın kubbeleri ve zemininin onarımında türbedar osman Akın Hoca ile  
 
 
  Hamamın kubbeler ve zemini onarımı esnasında proje müelifinin yaptırdığı bir kazı  
 
 
  Kubbenin ve zeminin onarımında bir başka enstantane kare  
 
 
  Hamamın restorasyon projesi kubbe ve zemin onarım çalışması  
 
 
  Vakıf hamam dükkan ve eski bakır kazan kitabesiyle birlikte  
 
 
  Hamam arka cephe duvarının eski görünüşü  
 
 
  Hamamın ve dükkanın arka cephesinden eski bir görünüş  
 
 
  Hamamın Rölöve ve Restorasyon Projesi çalışmalarında Konya Eski Eserler Kurulu Başkanı ve üyeleri ile birlikte  
 
 
  Hamamın ocak kapısının eski hali  
 
 
  Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyelerinden bazılarının erkekler hamamı meydanlığında bir inceleme sırasında  
 
 
  Hamamın yan cephe duvarından eski bir görünümü  
 
 
  Vakıf Hamam ve Dükkandan Yeni Görünüşler  
 


 
  Mütevelli vekili Eray Rıza Avcıoğlu Türbedar Osman Akın Hoca ile  
 

 
  Onarımı programlanan türbe içinin kalkan sıvaları  
 

 
  Dost Hüseyin Taşkın ve Hüseyin Bayrak beylerle türbe önünde  
 


 
  Hayat ve Vakıf Refikimle Büyük Dedemizin Hicranlı Türbe-i Şerifi Önünde  
 

 
 

HAMAM VAKIF VARLIĞINDA ÖNEMLİ BİR UNSURDUR.
BU YÜZDEN KİRACI VE İŞLETME YÖNTEMİ DE ÖNEM ARZ EDER
BU HUSUSU VURGULAYAN AŞAĞIDAKİ SÜREÇ DİKKATE DEĞER...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

                        20 Yıl Önce Bir Öngörü

   
   Güzel İnsan Değerli Vakıflar Genel Müdürü Dr.Adnan ERTEM'le 2012 yılı Vakıflar Haftasının açılışında.
10.7.2012 günü, Vakıf Meydan Hamamı önünde, Kültür Adamı ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ile 'Sanduka ve Türbe' konusunu görüşme esnasında.
Güzel insan, bilge kişi Namık Kemal Zeybek Beyefendi ile Türk-İslam Ulu'su Ahmet Yesevi'nin Vakfı Önünde . 22.3.2013Mütevelli vekili Eray Riza Avcioglu ile TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÜNDE onarilan 700 yillik Vakfiye ile 400 yillik Kur'ani Kerim.
Akşehir Belediyesi görevlileri türbe bahçesinde bakım ve koruma hizmetinde


Muhtelif tarihlerdeki mütevelli kimliklerim
Vakfiyemizde 'Mağruf kariyesi' olarak yeralan , değiştirilen adı Alanyurt olan alanda kurulan TOKİ Mahallesin deki 'Hacı İbrahim Veli Cami ve Kuran Kursu' Vakıf yönetimi ilgililere şükranlarını tekraren sunar.
Türbe içindeki ziyaretçilerin duygu ve düşüncelerini yazdığı defterler
Türbe Bahçesinden Bir Tespit. Renk ve Isik Mahseri
28.12.2014 Tarihindeki Vakiflar Meclisi Seçiminde Mülhak Vakif Mütevellileri ile Birlikte.
 
Hacı İbrahim Sultan VelÎ Ortaokulu Sayın Müdürü Halil Akdağ ile birlikte
 
Vakıf Mülkü Dükkanın Önünde Öğrencilerle Birlikte

KONEV ( Konya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ) Rabia AKCURA'ın Hacı İbrahim Sultan Vakfı Konulu
Sunum / Tez Konuşması.

 

2015 yılında Müstecir Ahmet Özcan'ın da katkılarıyla hamamda yapılan basit onarımlardan görüntüler.
 


Türbe ve Bahçesinin Kamera Görüntüsü İçin Tıklayınız: Kullanıcı: turbe / Şifre:turbe

Bu Web Sitesi 4M Bilgisayar Tarafından Yapılmıştır. 11-11-2011 Tarihinde Açılmıştır. 0312 419 41 40

ankara seo
Bulut Akacan